Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

De Raad van Commissarissen

Dit is onze organisatie Twitter Facebook Email More

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is toezichthouder, raadgever en belangenbehartiger voor het bestuur van de organisatie. Bij Wonen Limburg doen we hier niet geheimzinnig over. Wij geven u graag inzicht in de gang van zaken.

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van onze organisatie. Voor onze doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Het bestuur draagt ook de verantwoording voor de financiering van de corporatie, de naleving van wet- en regelgeving en de risicobeheersing. Het bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).

Taken RVC

De RvC is toezichthouder, raadgever en belangenbehartiger tegelijk. De RvC heeft de functie van onafhankelijk adviseur. Vanuit die positie kijkt hij naar de samenhang in de organisatie. Voor de RvC is de Strategische Koers 2013 - 2016 een belangrijk toetsingskader. Want hierin staat op welke doelgroepen wij ons richten. En wat de opgaven en activiteiten zijn die wij voor de komende jaren willen ontplooien. Om zo onze brede doelgroep goed, betaalbaar en prettig te laten wonen. In een huis en een buurt die samen een thuis vormen.

Profiel en samenstelling RVC

De Raad van Commissarissen (RvC) kent een profielschets voor zijn omvang en samenstelling. Daarin hielden we rekening met de aard van Wonen Limburg en haar activiteiten, maar ook met de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. De omvang en samenstelling van de RvC is ook vastgelegd in de - door de rijksoverheid goedgekeurde - statuten. Voor de werving van nieuwe RvC-leden stellen we telkens een op die vacature afgestemde profielschets op.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

De heer G.C.P. Dijk (voorzitter)
Mevrouw H. Doedel (vice-voorzitter)
De heer J.T. Coppus (lid)
Mevrouw I.M. Koopmans (lid)
Mevrouw T. J. Houbiers (lid) 
De heer P.H.M. Smeets (lid)

De aandachtsgebieden per Raadslid

  • Auditcommissie: de heer Coppus en mevrouw Koopmans.
  • Huurdersorganisaties: mevrouw Houbiers en de heer Smeets.
  • Ondernemingsraad/regieteam: de heer Dijk en mevrouw Doedel.

Nevenfuncties van Raadsleden

In dit overzicht leest u de hoofd- en nevenfuncties (pdf) van de Raadsleden.

Rooster van aftreden

  • Juli 2015: Aftreden de heer Coppus. Herbenoeming is mogelijk.
  • Juli 2015: Aftreden mevrouw Houbiers. Herbenoeming is mogelijk.
  • Juli 2017: Aftreden mevrouw Doedel. Herbenoeming is niet mogelijk.
  • Juli 2017: Aftreden de heer Dijk. Herbenoeming is niet mogelijk
  • Juli 2017: Aftreden de heer Smeets. Herbenoeming is mogelijk.
  • September 2017: Aftreden mevrouw Koopmans. Herbenoeming is mogelijk.

Werken met reglementen

Welke werkwijze hanteert de RvC? Hoe gaat de RvC om met het bestuur? Wat zijn de regels voor de Auditcommissie? Hoe is de samenstelling van de Selectie- en remuneratiecommissie?
Dit is allemaal vastgelegd in onderstaande reglementen:

RvC: meer informatie

Meer informatie over de RvC, bijvoorbeeld over de beloningen en beoordelingen, vindt u in het jaarverslag (pdf).