Huurdersbelangen

Ingrid Bekker

Onze huurders geven wij een belangrijke stem in onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan de mening, ideeën en wensen van huurders. Dit komt tot uiting in onze visie, beleid en strategie. We hebben geregeld contact met de verschillende huurdersbelangenorganisaties in Limburg; dat vinden we belangrijk. Zowel op bestuurlijk niveau als in de regio.

huudersraad
In de regio

Wonen Limburg werkt samen met 4 regionale huurdersbelangenorganisaties. Deze organisaties hebben contact met de medewerkers Leefbaarheid in de regio over voornamelijk beheersmatige, praktische vraagstukken in onze complexen, buurten en wijken. In Limburg werken we samen met deze 4 huurderbelangenorganisaties.

Limburgbreed

Op bestuurlijk niveau overleggen we met de Huurdersraad, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de 4 huurdersorganisaties. In dit overleg bespreken we de meer beleidsmatige onderwerpen. Met de Huurdersraad heeft Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd waarover overlegd wordt, wat de vergaderfrequentie is en hoe het proces van samenwerking loopt.

Wat u raakt

Onderwerp van ons overleg met de huurdersbelangenorganisatie zijn alle zaken die de huurders direct of indirect raken. We praten over de jaarlijkse huurverhoging, het opleveringsbeleid en nieuwbouw- en renovatieplannen. Andere onderwerpen op de agenda zijn: lokale en regionale woonvisies, stedelijke vernieuwing en de gevolgen van krimp voor de woningmarkt in Limburg. De huurdersorganisatie praat ook mee over de kwaliteit van onze dienstverlening en de financiële gezondheid van onze corporatie.

Andere contacten met onze huurders

Naast het overleg met onze huurders via de huurdersbelangenorganisatie staan wij open voor uw mening. Wij horen graag uit de praktijk hoe onze huurders tegen ons aankijken, wat we kunnen verbeteren of waar we eens aan zouden moeten denken. Daarom werken wij bijvoorbeeld ook met een bewonerspanel. Het Bewonerspanel Limburg bestaat uit huurders en niet-huurders die afkomstig zijn uit ons hele werkgebied. Daarnaast vragen we onze huurders regelmatig naar hun ervaring met onze dienstverlening en die van onze leveranciers. Uw mening en ideeën leveren waardevolle informatie op voor onze organisatie: hiermee blijven we steeds werken aan onze dienstverlening.

Aanspreekpunt bij Wonen Limburg

Binnen Wonen Limburg ligt de rol van aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurdersbelangenorganisaties bij het bestuur. Heeft u vragen of ideeën, neemt u dan contact op met Susan Rutten, beleidsadviseur. U kunt haar bereiken via susan.rutten@wonenlimburg.nl of telefoonnummer 088 - 3850800.

 

Zoeken