Corporatiebestuurders roepen op tot debat

Marjolein Nollen

‘Aandacht voor de zachte kant (de mensen) is een voorwaarde om succesvol aan de harde kant (de stenen) te kunnen werken.’ Zo opent het manifest waarmee een aantal corporatiebestuurders in het land - waaronder Ger Peeters van Wonen Limburg – een debat op gang wil brengen over de maatschappelijke rol van corporaties. Een debat dat hard nodig lijkt, nu de sector rigoureus dreigt te worden teruggefloten door de overheid. ‘Sociale en maatschappelijke taken? Zorgen jullie nu maar voor betaalbare huizen.’ Jawel, maar Mensen wonen in huizen luidt niet voor niets de titel van het manifest.

Géén ‘linkse hobby’

Bouw nieuwe huizen, dan verdwijnen de problemen in kwetsbare wijken vanzelf. Zo redeneerden volkshuisvesters in het verleden. Maar dat werkte niet. Door economische en maatschappelijke ontwikkelingen stapelden de problemen in deze buurten zich juist op. Een aantal corporaties trok daarop de conclusie dat ze moesten investeren in sociale en maatschappelijke vraagstukken. Ook omdat bestuurders en bewoners daar nadrukkelijk om vroegen. De ene corporatie richtte zich op betrokkenheid bij en trots op de buurt, de andere op vermindering van overlast en onveiligheid, weer een andere op het creëren van kansen voor kinderen en jongeren om sociaal te stijgen. Meer dan welke andere partij ook, bleken corporaties als eerste signalen van verloedering, overlast en andere problemen te zien en te voelen. En dus namen zij hun verantwoordelijkheid. Niet alleen, maar samen met bewoners gemeente en maatschappelijke instellingen. Zo kreeg de corporatie een nieuwe rol toebedeeld: die van partner in lokale netwerken. Dat is beslist geen ‘linkse hobby’, zoals nu vaker te horen valt, maar een rechtstreeks gevolg van de situatie waarin de huurders van hun woningen zich bevinden.

Stenen én mensen

In de huidige samenleving heeft de corporatie twee rollen. Allereerst het verhuren van fatsoenlijke woningen in een leefbare wijk aan de lagere inkomensgroepen. In de tweede plaats een maatschappelijke rol: het bijdragen aan een gezonde sociale infrastructuur, die onlosmakelijk is verbonden met het wonen in de buurt en de belangen van de bewoners. In de huidige samenleving worden mensen geacht hun eigen verantwoordelijkheden te nemen. Corporaties kunnen hun daarin ondersteunen. Door betaalbare werkruimte voor nieuwe ondernemers bijvoorbeeld. Door huurprijsverlaging. Door diensten in te kopen bij ondernemers die iets voor de wijk willen betekenen. Door kinderen toestemming te geven hun zorgbehoevende ouders in een mobiele woning in de achtertuin te laten wonen. Het speelveld van de corporatie is zo breed als nodig.
Problemen rond school en leren raken kinderen en hun ouders en dus moet de corporatie zich ook over onderwijs buigen. Zijn er vraagstukken over arbeid en dagbesteding, dan hoort het ook over werk te gaan. Zo ook over zorg en welzijn en maatschappelijke participatie. Kortom, over zaken die niet zozeer over stenen, huizen gaan, maar over de mensen die in die huizen wonen.

Lees meer hierover in het complete manifest of ga naar www.sociaalblijveninvesteren.nl.

Steunt u dit manifest en vindt u ook dat corporaties sociaal moeten blijven investeren? Stuur dan een mail naar communicatie@wonenlimburg.nl of twitter naar @wonenlimburg met #SociaalBlijvenInvesteren. Bedankt vast voor uw steun!

 

Uitgelicht

Zoeken