Onze reflectie op de Novelle: 'Krimp vraagt ruimte om regionaal maatwerk'

Marjolein Nollen

Bestuurder Wim Hazeu van Wonen Limburg reflecteerde vandaag in de Tweede Kamer op de Novelle van Minister Blok. Hij lichtte daar het krimpvraagstuk toe in relatie tot de Novelle met betrekking tot de herziening van de Woningwet. Parkstad Limburg is als voorbeeld genomen.

Minister Blok stuurde op 20 juni zijn definitieve wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet, inclusief de Novelle, naar de Tweede Kamer. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel en de Novelle is vandaag gestart met een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie Wonen.

Input voor parlementair debat
Het gesprek vond vanochtend plaats in Den Haag. De bestuurders van 3 woningcorporaties gaven een korte themapresentatie en gaven de Kamer daarmee  input voor het eerste parlementaire debat. De kamerleden kunnen aan de hand van die input schriftelijke vragen stellen aan Minister Blok. Het eerste parlementaire debat zal gevuld worden op basis van zijn antwoorden hierop.

Focus op thema ‘Krimp’
Voor dit ronde tafelgesprek zijn 3 corporatiebestuurders uitgenodigd. Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg,  is als 1 van die 3 bestuurders gevraagd zijn reflectie te geven, specifiek over het thema ‘krimp’. De belangrijkste punten uit zijn themapresentatie hebben betrekking op de nodige investeringen in het sociaal domein van krimpregio’s. En ook de niet-geborgde financiering van vrije sectorhuur-projecten, terwijl commerciële partijen er hun vingers niet aan willen branden, krijgt de volle aandacht.

Sociaal investeren
Tot voor kort lieten volkshuisvestelijke ontwikkelingen op nationaal niveau een redelijk eenduidig beeld zien. Door de demografische ontwikkeling is een verscherpt onderscheid binnen de verschillende woningmarkten in Nederland waarneembaar. De noodzaak voor regionaal maatwerk is daarmee ontstaan. De uitdagingen in de krimpgebieden zijn zeer fors. Een groot woningoverschot en daarmee samenhangende dalende huizenprijzen, een sterk vergrijzende bevolkingssamenstelling, en ouderen en zorgbehoevenden die langer thuis dienen te blijven wonen. In die delen van de krimpregio’s waar bovendien de sociale cohesie zwak is, waar basisvoorzieningen ontbreken en de bereikbaarheid te wensen overlaat, juist daar vraagt de noodzakelijke herstructurering een stevig sociaal programma. Die delen van de krimpregio’s vragen om investeringen in de sociale dimensie van het wonen. In Blok’s wetsvoorstel worden juist die sociale investeringen van corporaties aan banden gelegd.

Niet-geborgde financiering
Het voorstel van Blok geeft daarnaast aan dat een gemeente een corporatie kan verzoeken vrije sector huur-projecten te realiseren wanneer commerciële partijen dit niet wensen uit te voeren. Die discrepantie tussen de desinteresse uit de markt en het verzoek aan de woningcorporatie om deze projecten wél met een marktconforme financiering uit te voeren,  omdat het hier geen sociale huur betreft,  is een belangrijk punt dat onze bestuurder in Den Haag heeft aangekaart. Zijn volledige inbreng vindt u hier.

 

Uitgelicht

Zoeken