19 partijen tekenen prestatieafspraken Westelijke Mijnstreek

esther

Voor het eerst tekenen betrokken gemeenten, corporaties én huurdersorganisaties in de Westelijke Mijnstreek regionale afspraken rond het thema wonen. In de regionale prestatieafspraken 2016-2018 leggen de genoemde partijen vast hoe zij de komende jaren willen samenwerken en welke inspanningen zij doen om samen te werken aan het uitvoeren van volkshuisvestelijk beleid. Daarbij is het beschikbaar zijn van voldoende huurwoningen en de betaalbaarheid van deze woningen speerpunt.

Prestatieafspraken westelijke mijnstreek

Bij de uitvoering van dit beleid zijn de volgende uitgangspunten aan de orde: zorgen voor voldoende woningen, passend bij de omvang van de bevolking en doelgroepen.
Betaalbaarheid voor de sociale doelgroep, een divers aanbod aan woningen, kwalitatief goede woningen en een prettig woon- en leefmilieu in een aantrekkelijke regio.

Lokaal wordt regionaal
De prestatieafspraken van Sittard-Geleen zijn in 2014 en 2015 verbreed naar regionale afspraken. Voor het eerst hebben 6 woningcorporaties, 4 gemeenten en 9 huurdersbelangenverenigingen samen de prestatieafsrpaken gemaakt. De afspraken gaan over terughoudend beleid bij de jaarlijkse huurverhoging en bij mutatie. Ook de effecten van de verkoop van sociale huurwoningen worden actief gemonitord. Verder is sloop nodig om de stedelijke vernieuwing op gang te houden. Gedurende de looptijd van de regionale prestatieafspraken slopen corporaties daarom alleen maar woningen voor vervangende nieuwbouw.

 

Uitgelicht

Zoeken