De Raad van Commissarissen en het Bestuur

Ingrid Bekker

De Raad van Commissarissen (RvC) is toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur van de organisatie.
Hieronder leest u hoe ons bestuur en de RvC zijn samengesteld.

Onze bestuurder is Ger Peeters. Hij is verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen;
  • de strategie
  • de financiering
  • het beleid
  • de resultatenontwikkeling
  • het beleid ten aanzien van deelnemingen van Wonen Limburg.

Het bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC).

Taken Raad van Commissarissen

De RvC is toezichthouder, klankbord en werkgever tegelijk. De RvC heeft de functie van onafhankelijk adviseur. Vanuit die positie kijkt hij naar de samenhang in de organisatie. Voor de RvC is het Toekomstplan Welkom Thuis 2022-2026 een belangrijk toetsingskader. Want hierin staat op wie wij ons richten. En wat de opgaven en activiteiten zijn die wij voor de komende jaren willen ontplooien. Om zo onze huurders goed, betaalbaar en prettig te laten wonen. In een huis en een buurt die samen een thuis vormen.

Profiel en samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC kent een profielschets voor zijn omvang en samenstelling. Daarin houden we rekening met de aard van Wonen Limburg en haar activiteiten, maar ook met de benodigde deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC. De omvang en samenstelling van de RvC is ook vastgelegd in de - door de Autoriteit wonen goedgekeurde - statuten. Voor de werving van nieuwe RvC-leden stellen we telkens een op die vacature afgestemde profielschets op.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

De heer C.H.J. van der Luijt (voorzitter)
Mevrouw A.I.H. van Waning (vice-voorzitter)
De heer P.W. Hoogers (lid)
Mevrouw A.M.C. Schuitemaker
Mevrouw C.P.W.J. Stienen

De aandachtsgebieden per Raadslid

Auditcommissie: De heer Hoogers en mevrouw Van Waning.
Huurdersorganisaties: Mevrouw Stienen en mevrouw Schuitemaker.
Raad van Medezeggenschap: De heer van der Luijt en mevrouw van Waning.
Remuneratiecommissie: Mevrouw Schuitemaker en de heer Van der Luijt.

Nevenfuncties van Raadsleden

In dit overzicht leest u de hoofd- en nevenfuncties van de Raadsleden.

Rooster van aftreden

Augustus 2027  Aftreden de heer van der Luijt.

Augustus 2027  Aftreden de heer Hoogers.

Juli 2027  Aftreden mevrouw Stienen.

December 2024 Aftreden mevrouw van Waning.
Mevrouw van Waning is per december 2020 benoemd bij Wonen Limburg en kan worden herbenoemd in 2024.

Juli 2025 Aftreden mevrouw Schuitemaker.
Mevrouw Schuitemaker is per juli 2021 benoemd bij Wonen Limburg en kan worden herbenoemd in 2025.

Werken met reglementen

Welke werkwijze hanteert de RvC? Hoe gaat de RvC om met het bestuur? Wat zijn de regels voor de Auditcommissie? 
Dit is allemaal vastgelegd in onderstaande reglementen:

Reglement Raad van Commissarissen
Bestuursreglement
Reglement Auditcommissie
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Werving- en Selectiecommissie
Governance Raamwerk 

Raad van Commissarissen: meer informatie

Meer informatie over de RvC, bijvoorbeeld over de jaarlijkse zelfevaluatie,beloningen en beoordelingen, vindt u in het jaarverslag 2022 Wonen Limburg en het jaarverslag 2022 Wonen Limburg Accent.

Uitgelicht

Zoeken