Meerjarige aanpak om de leefbaarheid en woonkwaliteit in de regio Parkstad te verbeteren

esther

Namens de zeven Parkstadgemeenten tekenden Stadsregio Parkstad Limburg, negen woningcorporaties en het regionaal overleg huurdersorganisaties (ROH) Parkstad afgelopen vrijdag 17 januari 2020 de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024. Hiermee slaan deze partijen de handen ineen om te werken aan de verbetering van de leefbaarheid en de woonkwaliteit van wijken in de regio.

Prestatieafspraken parkstad

 

Wethouder Tim Weijers (Kerkrade), voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg:

“Vanuit de regionale prestatieafspraken werken gemeenten en woningcorporaties samen aan een stevige lijst projecten die de wijken in Parkstad moeten versterken. Hierbij wordt bijvoorbeeld ingezet op de nieuwbouw van kwalitatief goede huurwoningen, de aanpak van slecht particulier woningbezit en andere investeringen in de leefbaarheid. We zijn trots op de goede samenwerking en het commitment van alle partijen achter deze regionale afspraken.”
 

De afspraken omvatten onder andere: het vergroten van het aantal kwalitatief goede (sociale) huurwoningen voor ouderen en middeninkomens, investeringen in het verbeteren van de bestaande sociale huurwoningvoorraad (verduurzaming en levensloopbestendig) en de aanpak van de slechte particuliere koopsector. Daarbij wordt de koppeling gelegd met een sociaal-economische aanpak en leefbaarheid in buurten en wijken. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op projecten die de verbinding leggen met de zorgsector.

 

Wim Hazeu, voorzitter van het Regionaal Overleg Woningcorporaties Parkstad en bestuurder van Wonen Limburg 

“Het is belangrijk om dezelfde beelden te hebben bij de ontwikkeling van de woningvoorraad. Maar om de leefbaarheid en vitaliteit van wijken in Parkstad te verbeteren vinden we het óók belangrijk dat investeringen in stenen in verbinding staan met investeringen in de ‘zachte’ kant van het wonen”.
 

De komende tijd worden de regionale afspraken op lokaal niveau verder omgezet in projecten. In de regio wordt op enkele plekken al door de coalitie tussen gemeenten-woningcorporaties gewerkt vanuit het gedachtengoed van de regionale prestatieafspraken.

 

Rene Sulmann, voorzitter Regionaal Overleg Huurdersorganisaties Parkstad:

“Vanuit de huurderorganisaties vinden wij het belangrijk dat wij ook op het regionaal niveau in gesprek zijn met woningcorporaties en gemeenten over de koers van het woonbeleid”.
 

De regionale prestatieafspraken borduren voort op de Regionale Woonvisie Parkstad, die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraden van de Parkstadgemeenten. De gezamenlijke aanpak die de Stadsregio Parkstad, de gemeenten, de corporaties en de huurdersorganisaties hebben afgesproken zorgt voor de slagkracht om deze ook te realiseren. Ook vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt met veel interesse gekeken naar hoe de samenwerking in de woningmarkt in Parkstad zich ontwikkelt, omdat de opgave en de wijze waarop hier regionaal wordt samengewerkt tussen partijen in de woningmarkt naar Nederlandse begrippen uniek is.

Uitgelicht

Zoeken