Privacyverklaring

Administrator

Wonen Limburg beschermt uw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat uw gegevens goed worden beveiligd maar ook dat u als huurder en woningzoekende duidelijk inzicht heeft in wat Wonen Limburg met uw gegevens doet.

Aan de hand van een aantal vragen leggen we u uit hoe het precies zit met onze privacyverklaring:
1.    Van wie is deze privacyverklaring?
2.    Welke persoonsgegevens verwerkt Wonen Limburg van mij en waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
3.    Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
4.    Welke maatregelen heeft Wonen Limburg getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart Wonen Limburg mijn gegevens?
5.    Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
6.    Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?
7.    Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Wonen Limburg met mijn privacy omgaat?
8.    Kan deze privacyverklaring wijzigen?

1. Van wie is deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van:
Stichting Wonen Limburg
Gevestigd aan de Willem II Singel 25, 6040 KG te Roermond.

Wonen Limburg is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van uw persoonsgegevens. Wonen Limburg heeft hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze privacyverklaring er één is. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen Wonen Limburg heeft getroffen om uw gegevens en uw privacy te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Wonen Limburg van mij en waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
Allereerst, wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.
Wonen Limburg verwerkt onderstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Identificerende gegevens - Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats en rekeningnummer(s) waarmee u de huur betaalt. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.
(Indien u minderjarig bent of onder curatele staat worden ook de gegevens van ouders/voogden of curator verwerkt).

Aanbieden van een passende woning - Wonen Limburg verwerkt de onderstaande persoonsgegevens bij het aanbieden van een woning:
Inkomen & Urgentiebepaling - Wonen Limburg heeft een sociaal maatschappelijke verplichting wat voor u als woningzoekende betekent dat bepaalde woningen ter beschikking wordt gesteld op basis van inkomen of urgentieverklaring. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld een inkomensregistratieformulier (IRF) bij de belastingdienst aanvragen of een WMO verklaring bij de gemeente.

Wensen - Bij het aanbieden van de woning wordt natuurlijk ook rekening gehouden met uw wensen. Het gaat hierbij om uw wensen met betrekking tot het type woning dat uw zoekt zoals: Vrijstaande woning, twee onder een kap, woning in rij, appartement met of zonder lift, parkeergelegenheid, aantal slaapkamers, gemeente/wijk en prijscategorie.

Inschrijfduur - Bij het aanbod wordt ook rekening gehouden met de periode die u als woningzoekende staat ingeschreven.

Communicatie - Wonen Limburg ontvangt uw reacties die u plaatst op woningen die door Wonen Limburg worden aangeboden. U kunt aangeven of u “tipberichten” wilt ontvangen. Dit zijn updates en berichten van Wonen Limburg met betrekking tot woningen die binnen het door u opgegeven woning-zoekprofiel vallen.

Service en onderhoud - Wonen Limburg verwerkt persoonsgegevens om onderhoud en reparaties aan uw woning uit te kunnen voeren. Hierbij wordt naast uw adresgegevens ook gebruik gemaakt van uw naam, telefoonnummer, email, adres, tijdstip waarop iemand thuis is en de aard van de klacht indien iets gerepareerd moet worden. Wonen Limburg houdt in dit kader ook bij of er sprake is van slijtage of dat u zelf verantwoordelijk bent voor het mankement of eventuele schade.

Het optimaliseren van de sfeer en veiligheid in de buurt - Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in de woonomgeving. Wonen Limburg richt zich in dit kader op het verbeteren van de leefbaarheid in haar complexen en wijken. Persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt worden enkel gebruikt ten behoeve van het oplossen of voorkomen van conflicten en overlastsituaties of tot het aanpakken van individuele problematiek.

Klachtenafhandeling - Uw klachten worden serieus genomen. Indien u een klacht indient, kan naast uw naam ook gebruik worden gemaakt van uw adres, telefoonnummer, email adres en wordt natuurlijk ook de klacht zelf vastgelegd.

Tevredenheidsonderzoek - Wonen Limburg voert regelmatig een klant tevredenheidsonderzoek uit. Hierbij kan, naast uw NAW gegevens, gebruik worden gemaakt van uw email adres, telefoonnummer en uw bevindingen. U bepaalt natuurlijk zelf of u wel of niet aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen.

3. Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
Diensten - In voorkomende gevallen worden uw gegevens gedeeld met ketenpartners van Wonen Limburg. Dit zijn organisaties die namens Wonen Limburg bepaalde diensten verlenen zoals bijvoorbeeld aannemers die onderhoud en reparaties aan uw woning uitvoeren. Deze ketenpartners werken onder de verantwoordelijkheid van Wonen Limburg.

Wettelijke verplichting - Wonen Limburg deelt uw persoonsgegevens met overheidsinstanties als de wet- en regelgeving hiertoe verplicht.

Ongewenst huurdersgedrag - Vertoont u ongewenst huurdersgedrag? Dan loopt u het risico dat wij u op een signaleringlijst plaatsen. Dit doen we bijvoorbeeld als we van een rechter uw woning mogen ontruimen of als u de Opiumwet overtreedt. Ook als u een van onze medewerkers bedreigt plaatsen we u op deze lijst. Staat u op deze lijst? Dan kan dit gevolgen hebben voor het krijgen van een andere sociale huurwoning. Dit geldt ook voor woningen bij andere woningcorporaties.

Geen verkoop aan derden - Wonen Limburg verkoopt uw gegevens nooit aan derden!

Gegevens buiten Europa - Wonen Limburg verwerkt bij het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken gegevens buiten Europa. Dit gebeurt op basis van de eisen die de AVG in dit kader stelt.

Vereniging van Eigenaren (VvE) - Op het moment dat uw woning onderdeel uitmaakt van een complex waar een Vereniging van Eigenaren actief is, kan het voorkomen dat wij uw contactgegevens met de beheerder, of met het bestuur van betreffende Vereniging van Eigenaren delen. De gegevens worden verwerkt ter uitvoering van de wettelijke voorschriften en toepasselijke akte van splitsing.

4. Welke maatregelen heeft Wonen Limburg getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart Wonen Limburg mijn gegevens?
Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen heeft Wonen Limburg een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen - Alle middelen en systemen die binnen Wonen Limburg worden ingezet bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van uw gegevens begint al op het moment dat u deze met ons deelt via de website. Deze is beveiligd volgens de geldende norm “https”. De “s” staat voor secure (Engelse benaming voor veilig). Https wordt ook gebruikt door banken in verband met bijvoorbeeld telebankieren.

Organisatorische maatregelen - De medewerkers die binnen Wonen Limburg persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen uw begrip - Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons opneemt controleren wij uw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn - Wonen Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wonen Limburg bewaart uw gegevens uiterlijk 5 jaar nadat u uw (laatste) woning van Wonen Limburg heeft verlaten. Na deze termijn worden uw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van Wonen Limburg verwijderd.

Datalekken - Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct met u contact op.

Help ons mee - Ondanks alle maatregelen die Wonen Limburg heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

5. Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
Recht op inzage: U heeft het recht om op te vragen welke gegevens Wonen Limburg van u heeft opgeslagen. U dient uw aanvraag schriftelijk te doen of via email:

Schriftelijk:    Wonen Limburg
Willem II Singel 25
6041 HP Roermond
Email:        info@wonenlimburg.nl

Wonen Limburg stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar u toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Wonen Limburg brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die Wonen Limburg u toestuurt kunt u aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.

Recht op verwijderen: Ook kunt u aangeven dat Wonen Limburg uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de Wonen Limburg via telefoonnummer nummer 088 385 0800. Onze privacy professionals staan u altijd graag te woord.

6. Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?
Schriftelijk:    Wonen Limburg
Willem II Singel 25
6041 HP Roermond
Email:        info@wonenlimburg.nl
Telefonisch:    088 385 0800
(U kunt dit nummer bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

7. Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Wonen Limburg met mijn privacy omgaat?
Heeft u klachten over hoe Wonen Limburg met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Wonen Limburg. De contactgegevens vindt u bij vraag 6.
Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Kan deze privacyverklaring wijzigen?
Deze privacyverklaring is van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat Wonen Limburg deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook Wonen Limburg als organisatie.
Wonen Limburg raadt u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van de privacyverklaring. De gewijzigde privacyverklaring zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de Wonen Limburg website is geplaatst.

 

Uitgelicht

Zoeken